Alg. Voorwaarden2021-08-31T12:00:04+00:00
  • Norbruis Clement Advocaten (Norbruis Clement) is een maatschap aangegaan naar Nederlands recht, bestaande uit besloten vennootschappen (Partners), die zich ten doel stelt de advocatuur en de belastingadviespraktijk uit te oefenen. Een lijst van Partners wordt op verzoek toegezonden.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Norbruis Clement, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  • Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Norbruis Clement te zijn gegeven, ook indien een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt gegeven met het oog op uitvoering door een bepaalde aan Norbruis Clement verbonden persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Onder aan Norbruis Clement verbonden persoon of verbonden personen wordt begrepen: (voormalige) Partners, aandeelhouders of bestuurders van (voormalige) Partners, (voormalige) werknemers, adviseurs, freelancers en andere personen die voor Norbruis Clement werkzaam zijn of zijn geweest.
  • Iedere aansprakelijkheid van Norbruis Clement is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de aanspraak is gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond.
  • Indien Norbruis Clement bij de uitvoering van een opdracht een derde, niet zijnde een met Norbruis Clement verbonden persoon, inschakelt, dan is Norbruis Clement jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde. De opdrachtgever vrijwaart Norbruis Clement voor elke aanspraak van de derde die met de opdracht verband houdt en voor alle kosten die Norbruis Clement in verband met deze aanspraak zal maken, ongeacht of deze aanspraak het gevolg is van aansprakelijkstelling van de derde door de opdrachtgever. Norbruis Clement is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Norbruis Clement, maar ook ten behoeve van ieder van de met Norbruis Clement verbonden personen en hun rechtsopvolgers onder algemene titel. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. De in deze voorwaarden vervatte rechten, beperkingen en vrijwaringen kunnen rechtstreeks worden ingeroepen door elk van de met Norbruis Clement verbonden personen.
  • Norbruis Clement is als gevolg van geldende wetgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers en hun uiteindelijk belanghebbenden vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Norbruis Clement een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever met deze verplichtingen bekend te zijn.
  • Op alle opdrachten is de Kantoorklachtenregeling Norbruis Clement Advocaten van toepassing, die u hier kunt lezen.
  • Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Norbruis Clement als daarvoor aansprakelijk persoon bekend is geworden.
  • De verhouding tussen een opdrachtgever en Norbruis Clement wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In het geval van geschil over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn.

Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden